2015-03-06

Demokrati och yttrandefrihet.Yttrandefrihet är nog något de flesta använder dagligen, utan att tänka på att de gör så. Både i tal och skrift. Yttrandefrihet betyder att vem som helst kan, när som helst och var som helst, säga vad de har på hjärtat till vem som helst. Vi har dock vissa förbehåll i Sverige.

Personen som yttrar sig står naturligtvis under lagen, så som vi alla gör. Förtal, olaga hot och trakasserier är med rätta olagligt då vi i samhället anser att kränkningar av den personliga integriteten och inskränkningar av rättssäkerheten och de mänskliga rättigheterna i vissa fall trumfar yttrandefriheten. Att misshandla någon vare sig det är fysiskt eller psykiskt är inte ok.

Här bör man dock hålla i tanke att det faktiskt är lagligt att tala om att man är exempelvis rasist, och varför, men att hets mot folkgrupp är olagligt. Man kan inte förbjuda vissa åsikter och personers rätt att uttrycka dem i tal, bild och skrift bara för att man inte håller med. Det är fortfarande lagligt att kritisera religioner, politik, fotboll och granens hund utan att behöva riskera repressalier annat än att man får räkna med att även andra nyttjar sin rätt att uttrycka sina åsikter gentemot dig.

Detta är kärnan i yttrandefriheten. Du har rätt att säga vad du vill, men jag har rätt att inte lyssna. (Eller titta, om nu yttrandefriheten nyttjas i text eller bild)

Om man anser att en person bryter mot lagen, så skall det anmälas och utredas. Allt annat vore att underminera både åsikts och yttrandefriheten samt rättssäkerheten.

Yttrandefriheten grundar sig även i åsiktsfriheten, rätten att tycka och tänka som man vill utan att bli förföljd, trakasserad eller hotad till livet. Dessa friheter står starkt hand i hand, men fallerar hårt var för sig. Yttrandefrihet utan åsiktsfrihet är fullständigt tomt och innehållslöst. Lika så är åsiktsfrihet utan yttrandefrihet något som mycket fort leder till förtryck av individer, grupper och hela samhällen.
Det finns det många exempel runt om i världen där dessa inskränks i olika grad, och det slutar inte sällan i våld och övergrepp, fattigdom, undermålig utbildning och misär.

Så, demokrati då? Demokrati är troligtvis inte på långa vägar det bästa systemet, det är däremot det bästa av alla de mindre bra system vi har kommit på som civilisation, samt använt och utvärderat fram tills idag. Demokratin bygger även till mycket stor del av just yttrande och åsiktsfrihet. Demokrati och delaktighet i samhällets beslutande har en starkt positiv effekt även ner på individnivå. Det demokratiska systemet utvecklas även med tiden, vilket är mycket bra. Mer statiska statsskick har visat sig mycket förödande för civilisationer historiskt och finns inte längre kvar.

I en demokrati riskeras ständigt att en majoritet kan rösta för att inskränka sådana lagar och rättigheter som är för allas bästa.  Risken att införa morallagar, riva upp friheter och att inskränka på mänskliga rättigheter är alltid ett reellt hot. Det kan göras av de bästa intentioner, men att göra så innebär även att man riskerar att sätta verktyg i händerna på en, i framtiden, inte så välsinnad regering som kan missbruka sagda redskap och verktyg. Ett exempel på ett verktyg är en lag som tillåter ett underrättelseorgan att fritt och utan insyn avlyssna, spåra och registrera sina egnamedborgare utan misstanke om brott. Inte bara en och en, utan i bulk. Urskillningslöst. Det är speciellt illa när lagar som dessa även ger fritt spelrum att föra byteshandel med detta material till främmande makt.

Ett annat hot mot yttrandefriheten och i förlängning demokratin är självcensur eller till viss del återhållsamhet för rädslan att bli utsatt för oegentligheter på grund av sina åsikter och tankar. Detta kan man se exempelvis i fallet med att en paneldebatt som Ung Pirat försökt anordna blivit inställd trotts ett stort intresse. Inga påvisbara hot eller liknande olägenheter har uppdagats, men ändå väljer Folkets Hus att riva upp bokningen av lokalen, detta dagen innan evenemanget. Viljan att få hålla debatten må finnas, men det är mycket lätt att rationalisera varför man inte kan, vill eller bör hålla den i sina lokaler. Detta är ett mycket reellt problem, och bör tas på fullaste allvar.

Det är därför av största vikt att värna om de skydd vi har för att minimera dessa risker, och ett par av de starkaste skydden vi har just nu är just åsikts och yttrandefrihet. Med dessa redskap skapas dialog, lärdom och utveckling, som i sig går hand i hand med konkurrenskraft och tillväxt.

Att då få höra åsikter man inte håller med om är något bra. Det är ett sätt att utveckla sina egna tankar och argument, men lika så är det bra att kunna vädra sina egna åsikter fritt, just av denna anledning, för naturligtvis är det så att andra faktiskt kan lära sig av just dina åsikter och argument. Att sedan få motargument och kritik på sina påståenden är inte alltid kul, men det är alltid nyttigt.