2015-03-04

Polis gör husransakan hos SOS Alarm.Polisen Tvingas göra Husrannsakan hos SOS Alarm för att de skall få ut uppgifter. Det är bra!

Till SOS Alarm ringer människor i stor nöd, och händelserna är oftast av mycket känslig karaktär. Det kan röra sig om brukare vars vänner överdoserat, människor med sjukdomar av känslig och stigmatiserande karaktär, misshandlade kvinnor och män samt rädda barn som ringer in till dem för att be om hjälp i nödsituationer. För att inte tala om regelrätta olyckor. Att Polisen fritt skall ha tillgång till detta material är naturligtvis inte självklart.

Polisen skall ha verktyg och redskap för at utreda brott, och om de kallas till plats, och fattar misstanke om brott, så skall de i ett rättssäkert land naturligtvis gå via de reglerade kanaler som finns för att skydda just oskyldiga individer och medborgare. De behöver därmed begära ut en husrannsakan, få den beviljad och sedan besöka SOS Alarm för att få ut begärt material. 

Om allt går rätt till så tror jag att SOS Alarms personal gladeligen ställer upp med material för att hjälpa till i en utredning samt lämnar ut det material som är relevant och av vikt för sagda utredning.

Ett rättssäkert förfarande som detta innebär även att handlingarna blir offentligt material, vilket riskeras att inte ske om polisen kan hämta ut vilket material de önskar, närhelst de önskar att göra så, enkom för att det är bekvämt och "utomifallatt".

Nu tror jag att de absolut flesta svenska poliser är bra killar och tjejer, så detta är säkert inte ett så stort problem som artikeln verkar påvisa. Att byråkrati kan kännas krångligt och i vägen är något vi alla känner nästan dagligen i "byråkratsverige", och naturligtvis är inte vår poliskår immun mot detta de heller.

Hur det än är med den saken, så känns det bra att se att en så viktig instans som SOS Alarm verkligen bryr sig om den personliga integriteten och rättssäkerheten i Sverige! Speciellt nu när yttrandefriheten, källskyddet, rätten att vara anonym med mera är under massivt angrepp från flera håll runt om i Europa och Sverige.