2015-10-09

Del 2, Basinkomst [Medborgarlön]


2. Medborgarlön, faktiska försök.

För att utröna om en idé så som Basinkomst är aktuell, är det i huvudsak två frågeställningar man bör ställa. Vilka potentiellt positiva effekter kan man förvänta sig av ett system som Basinkomst samt vilka negativa effekter som redan existerar i samhället kan man förvänta sig skall förbättras?

Det svenska samhället är till stor del väl fungerande, men det finns ett antal stora problem och brister som drabbar individer mycket hårt. Arbetslöshet, utförsäkrad vid sjukdom, bostadslöshet med mera. Kan Basinkomst avhjälpa något av detta?

Det finns ett antal experiment och studier som genomförts genom tiderna med olika slag av basinkomst, och negativ skatt, så att sammanställa resultat från dessa är en god början.

Låt oss börja med Indien och pilotförsöket 2011 som gjordes där. Som nämnts ovan kan man konstatera;

 •  Levnadsstandard ökade då många spenderade pengar på sitt boende, sanitet och sjukvård.
 •  Hälsan bland de som fick Medborgarlön förbättrades då de fick lättare att hålla en god diet.
 •  Det blev ett skifte från färdigmat till mer handel med råvaror på marknader.
 •  Barn deltog oftare och längre och med bättre betyg i skolan då levnadsstandarden och barns hälsa ökade.
 •  Jämlikheten ökade bland de olika samhällsskikten då de utsatta inte längre satt i beroendeställning.
 •  Småskaliga investeringar ökade markant, lika så investeringar i småskalig företagsamhet vilket i sin tur ledde till högre personlig inkomst.
 •  Med högre levnadsstandard ökade trycket på fler tjänster och varor i redan etablerad affärsverksamhet.
 •  Det märktes ett skifte från att vara anställd i beroendeställning till att starta egen verksamhet.
 •  Korttidslån minskade och avbetalningar på skulder ökade.
 •  Medborgarlön visade sig vara billigare att hantera än punkthjälp.

Vidare utfördes ett försök med Negativ inkomstskatt i New Jersey och Pennsylvania 1968-1972.

Där drog man slutsatserna att;

 •  Skilsmässorna ökade.
 •  Arbetsutbudet minskade.
 •  Förbättrad hälsa.
 •  Förbättrade skolresultat.
 •  Ökad föräldraledighet.

Kanada har vid ett par tillfällen experimenterat med Medborgarlön. Studier på resultaten påvisar att;

 •  Ungdomar stannade längre i skolan.
 •  Sjukbesök sjönk.
 •  Det blev inte fler skilsmässor än innan.
 •  Graviditeter ökade inte i antal.
 •  Mödrar till barn arbetade mindre för att stanna hemma med barnen.
 •  Tonåringar arbetade mindre så de kunde ta sin examen.
Forts. i del 3.