2015-10-15

Del 13-15, Basinkomst [Medborgarlön], Bostadsmarknad, arbetsplatsdiskriminering och arbetsmiljö.


13. Minska klyftor på bostadsmarknaden.

Idag finns det stora klyftor på vilka som lätt får bostad och vilka som behöver hjälp med att ordna en sådan.

Är du arbetslös, eller har hamnat hos kronofogden, eller på anat sätt trampat snett vad gäller fast inkomst, så blir man i regel nekad vid porten.

Arbetslösa, hemlösa och flyktingar är klara exempel på människor som har svårt att på eget bevåg skaffa sig en lägenhet.

Bristen på bostäder ökar aven i Sverige, och detta bidrar till att de som hyr ut eller säljer bostäder har lättare att välja och vraka bland potentiella hyresgäster.

Med Basinkomst så skulle, som nämnts tidigare, bostadsmarknaden kunna sträcka sig in på det privata planet med uthyrning av rum och mindre boenden.

Det är sedan länge känt att när de sociala klyftorna minskar, så ökar välfärden och jämställdheten för alla, och Basinkomst är enligt sammanställningen ett ypperligt sätt att minska ekonomiska och sociala klyftor.


14. Minska diskriminering på arbetsplats.


Alla de som utsätts för olika typer av diskriminering skulle eventuellt kunna driva sina frågor mycket hårdare med förstärkt förhandlingsläge med hjälp av facket vid införandet av Basinkomst.

I den studie som SCB genomförde 2005 så angav mellan 50–60 procent av de tillfrågade att de trodde att de skulle bli stämplade som ”besvärliga” om de gjorde en anmälan och att de skulle bli utfrusna eller trakasserade. Väldigt få tänkte sig att de positiva effekterna kunde överväga.

Nationella folkhälsoenkäten för 2005-2007 visar att cirka 30 procent av personer med någon funktionsnedsättning hade blivit utsatt för kränkande bemötande eller behandling under de senaste tre månaderna. Det är cirka tio procent högre än befolkningen i stort.

Under 2009 tog DO emot 64 anmälningar om religiös diskriminering, varav hälften även uppgav etnisk tillhörighet som grund.

Den statistik som finns om upplevd diskriminering och som har samband med könsidentitet eller könstuttryck kommer från en riktad undersökning genomförd av FHI 2005. Av den kan man se att cirka 40 procent av de som själva definierar sig som transpersoner hade upplevt kränkande behandling eller bemötande en eller flera gånger under de senaste tre månaderna, vilket är cirka 20 procentenheter högre jämfört med befolkningen i stort.

Under 2009 inkom totalt 287 ärenden om könsdiskriminering varav 177 är arbetslivsrelaterade.

Av 267 anmälningar om åldersdiskriminering som inkom under 2009 riktade sig 160 av anmälningarna mot arbetsgivare. En klar majoritet av anmälningar avsåg diskriminering av skäl som har samband med hög ålder. Cirka 60 procent av anmälarna var män.

Att motarbeta och minska ovanstående problematik skulle ge stora positiva effekter på arbetsmarknad och i andra områden av samhället, och här skulle Basinkomst göra stor nytta. Är man säkrare i sin ekonomiska situation, så vågar man säga till fortare vid orättvis behandling än om man står i en överhängande beroendeställning.

15. Bekämpa dålig arbetsmiljö och orättvisa lönebilder.

Att kräva skälig lön för arbetet man utför är en mänsklig rättighet, men många i Sverige får inte den ersättning eller lön som arbetet de utfört är värt.

Om en person som rensar fekalier under våra gator inte får tillräckligt i lön för de risker han tar med sin hälsa, så bör pressen ligga rätt hårt på arbetsgivaren att höja lönen, eller kommer ingen att vilja ta dessa skitiga och farliga arbeten. Rätt lön för rätt möda med andra ord.

Detta skulle även stärka Arbetsmiljöverkets position i granskandet av arbetsplatser. I dag måste en stor del av utredningarna läggas ner på grund av att arbetsmiljöverket har för få resurser. Basinkomst skulle indirekt hjälpa arbetsmiljöverket då många arbetsplatser skulle se sig nöd-tvingade att förbättra arbetsmiljön.

Likaså är det enligt arbetsdomstolens protokoll nästan omöjligt att få fällande dom för lönediskriminering vad gäller kön. Kvinnor ligger alltjämt i underläge.

Det är inte ovanligt att en kvinna med många års erfarenhet har sämre lön än en nyanställd man inom samma yrke, trots likvärdig utbildning.

Basinkomsten skulle även här, som i fallet ovan, kunna bidra till att arbetsmarknaden måste anpassa sig eller helt enkelt förlora arbetskraft som inte går att ersätta.

Forts. i del 16.