2015-10-10

Del 3, Basinkomst [Medborgarlön]


3. Medborgarlön, sammanställning resultat.

Dessa studier har vissa gemensamma faktorer, oberoende av vilken typ av Medborgarlön som experimenterats med. En sammanställning av undersökningarna visar därmed att;

1. I samtliga försök förbättrades deltagarnas hälsa.
2. I samtliga fall minskade Sjukvårdsbesök bland deltagarna i försöken.
3. I samtliga försök ökade skolgången bland barn.
4. I samtliga fall förbättrades skolresultaten.
5. I samtliga fall ökade föräldraledigheten.

Vissa slutsatser är svårare att dra. I ett par av försöken fick man olika resultat med skilsmässor. I ena fallet ökade de, i det andra försöket såg man ingen skillnad.

Att skilsmässorna ökade i ena försöket tolkades där som något negativt. Detta behöver nödvändigtvis inte vara fallet. Man bör komma ihåg att de hade en mycket konservativ syn på äktenskap där olyckliga äktenskap var mindre stigmatiserande än en skilsmässa. Detta torde innebära att resultatet de facto speglar en ökad självständighet och stävan efter jämlikhet där kvinnan inte längre stod i beroendeställning till mannen och samhällets påtvingade moral.

Att skilsmässorna inte ökade i de andra försöken kan betyda att de äktenskapen i detta fall i grund och botten redan var mer jämlika än vid tidigare försök, och någon ökning kunde därför inte uppmätas.

Med tanke på att man då även i det första fallet ser en ökad tendens till jämlikhet i Indien kan man, med viss säkerhet, även påvisa att frågor kring jämlikhet påverkas positivt av Medborgarlön.

6. I samtliga fall främjas jämlikhet.

Dessa studier har gjorts vid vitt skilda tidpunkter och i mycket olika samhällsformer, så kring dessa sammanställda resultat borde man kunna se som en indikation på universella effekter vid införandet av Medborgarlön. Hur stor eller liten effekten verkligen är kan vi för stunden lämna därhän. Det intressanta just nu är de ovanstående gemensamma punkterna, vilka skulle kunna påverka Sverige positivt vid införandet av Basinkomst.

Forts. i del 4.