2015-10-10

Del 4, Basinkomst [Medborgarlön], för Sverige?


4. Basinkomst, för Sverige?

Det finns ett antal problemställningar i Sverige som skulle kunna, dels direkt, dels indirekt, avhjälpas vid införandet av Basinkomst.

Några av de problem det Svenska samhället lider av är bland annat;

· Ökad ohälsa bland barn och unga.
· Försämrad skolgång och sämre betyg.
· Ökande arbetslöshet.
· Ökande hemlöshet.
· Ökande kostnader för sjuka.
· Ökande antal utförsäkrade.
· Ökade administrativa kostnader bland sociala myndigheter.
· Ökande kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
· Diskriminering på bostadsmarknaden.
· Diskriminering på arbetsplats.
· Orättvisa lönebilder.
· Dålig arbetsmiljö.

Det saknas ofta strategier för att bekämpa problematik som i punkterna ovan, och ofta havererar de strategier som finns vilket sätter individer i onödigt svåra situationer. I värsta fall leder detta till livslång problematik. Punkthjälp är oftast kostsamt och tidsödande till sin struktur med omfattande byråkrati. Basinkomst skulle, med tanke på resultaten från studierna, kunna avhjälpa dessa punkter vilket skulle driva det svenska samhället mot en bättre välfärd i stort. Det kanske inte är den slutgiltiga lösningen på ovanstående problem, men om basinkomst kan hjälpa till att bromsa de negativa trenderna så är det i sig självt ett bra mål att nå.

Några av dess punkter går även hand i hand med varandra, och påverkar således varandra i en negativ spiral. Dåliga betyg leder till färre anställda, vilket leder till större ohälsa vilket leder till högre sjuktal vilket leder till ökade kostnader för välfärden med mera.

Basinkomst skulle således kunna visa sig vara en spiral i positiv riktning som minskar de negativa effekterna av problematiken ovan.

Forts. i del 5.