2015-10-12

Del 7-8, Basinkomst [Medborgarlön], Arbetslöshet och Hemlöshet.


7. Bekämpa arbetslöshet.

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att öka. Det kan variera stort från år till år beroende på hur den politiska bilden ser ut i Sverige. Exempelvis fans det ca 80,000 arbetslösa i Sverige 1990 vilket ökade till hela 380,000 arbetslösa 1993.

I snitt låg arbetslösheten kring 225,000 arbetslösa under 90talet.

Idag ligger arbetslösheten kring 432,300 personer enligt statistiska centralbyrån.

Det är en ökning med ca 95 % sedan 1990, och trenden är att arbetslösheten kommer att stiga ytterligare decennier efter decennier, och anledningarna är många.

Större krav på högre utbildning, fler krav på arbetsmarknadserfarenhet, högre konkurrens med flera sökande per arbetstillfälle, effektivisering och optimering av arbetsflöden, bättre teknik där färre anställda kan utföra arbete som förr krävde fler anställda att utföra är några av orsakerna och effekterna av samhällsutvecklingen som den ser ut idag.

Arbetsmarknaden har visat sig stimuleras på flera plan i och med införandet av Medborgalön. En stor omfördelning från anställd till egenföretagare har uppmärksammats i försök. Detta skulle kunna sysselsätta fler som i dagsläget söker anställning vilket skulle öka andelen arbetstillfällen i positiv riktning på sikt.

Som tidigare påvisats ligger även minskad skolgång och försämrad prestation i skolan till grund för arbetslöshet. Då försök påvisar att Basinkomst redan stimulerar skolor och betyg i positiv riktning så skulle effekten kunna bli kumulativ.

Antar vi att antalet välutbildade egenföretagare och arbetstillfällen ökar, så kan vi även anta att skatteintäkterna från arbetsmarknaden kommer att öka vilket skulle bidra stort till den Svenska välfärden som helhet.

8. Förbättra situationen för hemlösa.

I Sverige saknas exempelvis en koherent strategi för att bekämpa Bostadslösheten, och problemet lämnas därhän till sociala myndigheter och hjälporganisationer. Detta är inte bra då förutsättningarna för de bostadslösa kan variera stort från kommun till kommun.

Kring år 2000 låg hemlösheten på ca 9,250 personer i Sverige.

Idag ligger hemlösheten kring ca 34,000 personer.

Det är en ökning kring 400 % på 15 år, och fullständigt oacceptabelt.

Fortsätter ökningen i den takten exponentiellt med ökad arbetslöshet och ohälsa så har vi år 2030 ca 136,000 hemlösa, med ökande kostnader för samhället, en siffra som är helt och hållet onödig i ett land med de förutsättningar som Sverige har.

Socialförvaltningen måste ständigt antingen placera, eller gå i god för, personer som har av olika orsaker hamnat på gatan och inte själva kan teckna ett hyresavtal. Bostadsmarknaden är mycket tuff, och idag kan man i princip inte teckna ett avtal utan att vara skuldfri och med fast inkomst.

De administrativa kostnader, och de bidrag organisationer och föreningar får, kommer att öka markant i framtiden om problemet inte avhjälps. Detta kommer att leda till enorma kostnader för samhället.

Basinkomst kan visa sig vara svaret.

De som hamnar utan arbete skulle fortfarande kunna söka bostad då de har en inkomst som ingen kan neka dem, och som inte skulle kunna dras in. Då skulle hyresvärdar runt om i Sverige inte ha den anledningen kvar att neka personer rätten till tak över huvudet.

Det skulle även indirekt kunna hjälpa till att stävja sociala orättvisor så som fördomar om att vissa kategorier av hyresgäster skulle vara mindre åtråvärda än andra.

Då Sverige mer eller mindre saknar en enhetlig strategi för att ta tag i problemet med hemlösa, så tycks det mig att Basinkomst kan vara just den strategi som Sverige saknar.

Forts. i del 9.